Algemene voorwaarden van LocoMotion Watersport met betrekking tot arrangementen en verhuur.

Aanvulling met betrekking tot corona regels:
Door de opgelegde corona maatregelen dient de organisator, Locomotion Watersport, zich te houden op onze boten aan de 1,5 meter afstandsregel voor personen niet woonachtig onder 1 dak. De opdrachtgever en deelnemers dienen zich hier aan te houden en moeten de opdrachtgever en deelnemers de aanwijzingen van de organisator, of door de organisator ingezet bevoegd personeel, strikt opvolgen. Eventuele gerechtelijke sancties zullen worden verhaald op de opdrachtgever en de deelnemers.

ARTIKEL 1 DEFINITIES
1.1 In deze voorwaarden wordt verstaan onder:
a) Arrangement: door de organisator bedrijfs- of beroepsmatig georganiseerde of aangeboden dienst, alsmede het bieden van faciliteiten. Deze diensten of faciliteiten kunnen bestaan uit de verhuur of verkoop van materiaal of het verzorgen van vervoer. Onder begeleide arrangementen wordt verstaan: arrangementen die door een vertegenwoordiger van de organisator worden begeleid.
b) In deze voorwaarden wordt onder arrangement ook verstaan: diensten of het bieden van faciliteiten of materiaal en andere handelingen die door de organisator wordt verricht ten behoeve van de opdrachtgever. Dat kan bijvoorbeeld zijn de verhuur van materiaal of de bemiddeling van maaltijden.
c) Organisator: degene die, in de uitoefening van zijn bedrijf, arrangementen en/of diensten aanbiedt aan individuele personen of aan een groep personen.
d)Vertegenwoordiger van de organisator: degene die uit naam van de organisator optreedt, bijvoorbeeld als begeleider van een arrangement (ook wel: de schipper, of begeleider van het arrangement)
e) Overeenkomst: de overeenkomst waarbij een organisator zich jegens een opdrachtgever verplicht tot het leveren van een arrangement, dienst of verhuur van materiaal.
f) Opdrachtgever: iedere natuurlijke persoon of rechtspersoon die voor zichzelf dan wel ten behoeve van derden een overeenkomst sluit met de organisator of gebruik maakt van arrangementen, diensten of materiaal van de organisator.

g) Deelnemer: iedere natuurlijke persoon die feitelijk deelneemt aan of gebruik maakt van een arrangement of dienst van de organisator.
h) Aanvang: Het tijdstip van vertrek zoals dit door de organisator en de opdrachtgever is overeengekomen.
i) Eind(e): Het tijdstip van stoppen van het arrangement of dienst zoals overeengekomen tussen de organisator en de opdrachtgever.
j) Bedrag van de overeenkomst: de som van de prijs van het arrangement of diensten die door de organisator geleverd worden.
k) Boekingskosten en annuleringskosten: de kosten gemaakt organisator bij het tot stand komen van de overeenkomst.

ARTIKEL 2 TOTSTANDKOMING EN INHOUD OVEREENKOMST
2.1 Ieder aanbod van de organisator is slechts een vrijblijvende uitnodiging aan opdrachtgever om een overeenkomst met organisator aan te gaan. De overeenkomst komt eerst tot stand doordat de organisator mondeling (c.q. telefonisch) of schriftelijk (c.q. email) het aanbod van de opdrachtgever om de overeenkomst aan te gaan aanvaardt. De overeenkomst kan zowel rechtstreeks als via bemiddeling van een boekingskantoor tot stand komen. De opdrachtgever ontvangt van de organisator of het boekingskantoor een schriftelijke bevestiging van de overeenkomst.
2.2 De inhoud van de overeenkomst wordt mede bepaald door gegevens in de voor dat seizoen geldende publicaties van de organisator. De organisator zal hierin vermelden welke arrangementen zijn inbegrepen, welk minimum aantal deelnemers vereist is om arrangement door te laten gaan en welk bedrag of percentage als voorschot betaald moet worden. Kennelijke fouten en vergissingen in een publicatie van de organisator zijn niet bindend. De organisator kan niet worden gehouden aan voorlichtingsmateriaal dat onder verantwoordelijkheid van derden is uitgegeven.
2.3 De opdrachtgever kan desgewenst voorkeuren opgeven. Voor zover mogelijk zal organisator trachten hiermee rekening te houden.
2.4 Degene die namens een ander een overeenkomst aangaat met organisator is jegens organisator hoofdelijk aansprakelijk voor alle verplichtingen die uit die overeenkomst voortvloeien.
2.5 De opdrachtgever en de deelnemer zijn verplicht om op eerste verzoek van organisator een geldig identificatiebewijs te tonen.
2.6 Na ontvangst van de offerte van de organisator heeft de opdrachtgever 14 dagen de tijd het vermelde bedrag op de offerte per bank of a contant te betalen. Zodra het gehele bedrag conform de offerte is voldaan is de overeenkomst definitief. Na het verstijken van de termijn voor betaling van de offerte vervalt de offerte en dus de aanvraag.

ARTIKEL 3 BETALING
3.1 Na uitgifte van de offerte door de organisator heeft de opdrachtgever 14 dagen de tijd het gehele bedrag per bank, of a contant op het adres van de organisator, te betalen. 
3.2 Indien de overeenkomst tot stand komt binnen 72 uur voor aanvang dient opdrachtgever het bedrag onmiddellijk per telefonische overboeking te betalen dan wel op de plaats van vertrek te voldoen.
3.3 Indien de overeenkomst onmiddellijk voor aanvang van de uitvoering tot stand komt dient te worden betaald voorafgaande aan de aanvang.
3.4 De opdrachtgever die niet tijdig betaalt is van rechtswege in verzuim zonder dat een nadere ingebrekestelling is vereist. De organisator is in dit geval gerechtigd de overeenkomst te ontbinden of volledige nakoming te vorderen. De organisator is gerechtigd aanvullende schadevergoeding te vorderen voor alle terzake van de overeenkomst reeds gemaakte kosten.
3.5 De opdrachtgever die niet tijdig betaalt is aan de organisator een rente verschuldigd van 1% per maand over het bedrag van de overeenkomst plus kosten vanaf de dag van verzuim, waarbij een gedeelte van een maand voor een maand wordt gerekend. Voorts is opdrachtgever gehouden tot vergoeding van alle redelijke kosten van de inning van de vordering, zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke, met als minimum 15% van het gevorderde bedrag.

ARTIKEL 4 PRIJS
4.1 De organisator die standaardactiviteiten of arrangementen aanbiedt aan particulieren of groepen publiceert jaarlijks voor aanvang van het seizoen een overzicht van de aangeboden arrangementen en activiteiten en de bijbehorende tarieven. Op verzoek van de opdrachtgever brengt de organisator offerte uit voor een in overleg overeengekomen arrangement. De organisator is vrij om tijdelijk arrangementen of activiteiten tegen een speciaal tarief aan te bieden.
4.2 De prijs in publicaties geldt in principe per persoon, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld. Deze prijs omvat alleen de diensten en voorzieningen die in de publicatie zijn omschreven.
4.3 Indien de overeenkomst gesloten wordt ten behoeve van een groep, brengt de organisator de kosten voor het vooraf opgegeven aantal deelnemers en/of materialen in rekening, tenzij iets anders is overeengekomen.
4.4 De organisator mag bij aanvang van het arrangement of de activiteit een waarborg(som) verlangen van de opdrachtgever. Deze zal bij het einde van de overeenkomst worden teruggegeven onder inhouding van al hetgeen de opdrachtgever uit hoofde van de overeenkomst aan de organisator verschuldigd is.

ARTIKEL 5 WIJZIGING DOOR OPDRACHTGEVER
5.1 De opdrachtgever kan de organisator tot 72 uur voor aanvang verzoeken het aantal personen in de overeenkomst te wijzigen. Indien de organisator niet in staat is dit verzoek te honoreren, dient hij dit zo spoedig mogelijk en met redenen omkleed aan de opdrachtgever mede te delen.

ARTIKEL 6 ANNULERING DOOR OPDRACHTGEVER
6.1 De opdrachtgever kan de overeenkomst alleen annuleren door middel van een aangetekende brief of email aan de organisator. De datum van ontvangst van de brief of email door organisator geldt als annuleringsdatum.
6.2 Bij annulering door de opdrachtgever is hij in ieder geval het volgende verschuldigd aan de organisator: 
a) Tot 5 dagen voor aanvang: Eénmalige annuleringskosten van € 25,-.
b) Zonder geldige reden binnen 7 dagen (inclusief) voor aanvang of later: 100% van de arrangementsprijs. Dit geldt ook indien de deelnemer zonder te annuleren niet aanwezig is bij aanvang van het arrangement.
c) Tot 72 uur voor aanvang van de vaart bij verwacht slecht weer. De organisator dient de reeds betaalde gelden, minus de annuleringskosten dan wel boekingskosten, binnen 14 dagen te restitueren aan de opdrachtgever. Eventueel een andere datum voor de vaart kan alleen in goed overleg met de organisator.
d) Binnen 72 uur voor aanvang van de vaart bij verwacht slecht weer, in die zin dat varen ook door de organisator zinloos of onuitvoerbaar is dan wel onveilig geacht wordt, de organisator de volledige betaalde gelden restitueert.
6.3 De huur met zelfstandig varen kan door opdrachtgever tot uiterlijk 24 uur voor aanvang worden geannuleerd indien het doorgaan ervan volgens de organisator niet zinvol is of niet uit te voeren is (slecht weer) in verband met o.a. de veiligheid, of dat het voor de opdrachtgever door ziekte of letsel aantoonbaar is niet te kunnen deelnemen, of dat er sprake is van overlijden van een familielid in 1e en 2e graad van de opdrachtgever. Eenmalige annuleringskosten van € 10,-.
6.4 De organisator heeft de plicht het door de opdrachtgever betaalde bedrag minus de annuleringskosten binnen 14 dagen na annulering aan de opdrachtgever te restitueren.

ARTIKEL 7 WIJZIGING DOOR ORGANISATOR
7.1 Op grond van gewichtige, onverwijld aan de opdrachtgever mede te delen omstandigheden is de organisator gerechtigd het aangeboden arrangement of dienst wijzigen. Indien mogelijk zal de organisator de opdrachtgever een alternatief aanbieden dat het specifieke karakter en de aard van het arrangement of dienst zoveel mogelijk intact laat en past binnen het afgesproken budget van de opdrachtgever en dit onverwijld meedelen.
7.2 De opdrachtgever kan de wijziging zoals bedoeld in artikel 8.1 afwijzen, indien het alternatief een wezenlijk ander karakter heeft dan het oorspronkelijke overeengekomene of de wijziging de opdrachtgever op andere wijze nadeel van meer dan geringe betekenis oplevert. De opdrachtgever die de wijziging afwijst, moet dit zo spoedig mogelijk aan de organisator melden. De opdrachtgever heeft in dit geval recht op volledige restitutie van reeds betaalde gelden of het gedeelte van het bedrag dat betrekking heeft op de niet-genoten onderdelen van het arrangement.

ARTIKEL 8 OPZEGGING DOOR ORGANISATOR
8.1 De organisator heeft het recht tot 14 dagen voor aanvang de overeenkomst op te zeggen indien het aantal aanmeldingen kleiner is dan het vooraf gepubliceerde minimum aantal deelnemers.
8.2 De organisator heeft te allen tijde het recht de overeenkomst op te zeggen in geval van gewichtige omstandigheden die onvoorzienbaar en niet te verhelpen of te vermijden zijn zoals (burger)oorlog, terreur, politieke onrust, natuurrampen, voedselschaarste, algemene stakingen et cetera. De organisator is verplicht de opdrachtgever onverwijld en met opgaaf van redenen van de opzegging op de hoogte te stellen.
8.3 Bij opzegging door de organisator wegens de in 9.2 genoemde omstandigheden voor aanvang van het arrangement of de activiteit heeft de opdrachtgever recht op volledige restitutie van de reeds betaalde gelden. De organisator zal zich inspannen de opdrachtgever een arrangement of activiteit van vergelijkbare kwaliteit aan te bieden, zo mogelijk in dezelfde periode.
8.4 Indien de organisator besluit een reeds in gang zijnd arrangement of activiteit wegens de in 9.2. genoemde omstandigheden te onderbreken, is hij verplicht zich in te spannen voor een veilige terugkeer van de deelnemer. De eventuele extra kosten hiervan zijn voor de deelnemer. Indien de organisator zich door voortijdige terugkeer aanzienlijke kosten bespaart heeft de deelnemer recht op zijn deel hiervan.
8.5 Ernstige tekortkomingen in de uitvoering van de overeenkomst door de opdrachtgever of deelnemer(s), zoals een oneigenlijk gebruik van ter beschikking gestelde materialen, geven de organisator het recht tot onmiddelijke opschorting van haar verplichtingen, in het bijzonder terugname van de door haar ter beschikking gestelde materialen en/of staking van de activiteiten. De organisator kan in dit geval de overeenkomst ontbinden door middel van een mondelinge verklaring aan de opdrachtgever of deelnemer, mits deze gevolgd wordt door een schriftelijke verklaring aan de opdrachtgever of deelnemer. De organisator heeft recht op volledige vergoeding van alle kosten en schade door de opdrachtgever en/of deelnemer.
8.6 De organisator behoud altijd het recht tot en met de dag van de afvaart te annuleren dan wel indien mogelijk uit te stellen als de organisator varen niet veilig acht ivm het weer of als hierboven vermeld in artikel 8.2. Met betrekking tot het weer hanteren we de volgende regels en inschattingen: Onweer, windkracht of windstoten van 5 beaufort of meer, wolkbreuken dan wel continu hevige regen of sneeuw voor de gehele tijd van de vaart. De organisator heeft daarbij de plicht zijn besluit direct aan de opdrachtgever te melden en indien mogelijk een passende oplossing te bieden in overleg met de opdrachtgever. Een in overleg passende oplossing kan bestaan uit het afspreken van een andere datum, dan wel indien mogelijk een ander arrangement of een permanente annulering waarbij de organisator de plicht heeft de gedane betalingen van de opdrachtgever binnen 14 dagen volledig te restitueren.

ARTIKEL 9 VERPLICHTINGEN VAN OPDRACHTGEVER EN ORGANISATOR
9.1 De organisator is verplicht tot uitvoering van de overeenkomst overeenkomstig de verwachtingen die de opdrachtgever op grond van de overeenkomst c.q. publicaties van de organisator redelijkerwijs mocht hebben. De organisator is naar gelang de omstandigheden verplicht de deelnemer hulp en bijstand te verlenen indien het arrangement of de activiteit niet verloopt overeenkomstig de verwachtingen die deze redelijkerwijs mocht hebben. Indien de oorzaak daarvan aan de opdrachtgever moet worden toegerekend, is de organisator tot verlening van hulp en bijstand verplicht voorzover dat redelijkerwijs van hem gevergd kan worden. De kosten voor de verleende hulp en bijstand komen in dat geval voor rekening van de opdrachtgever.
9.2 De deelnemer is verplicht tot naleving van alle aanwijzingen van de organisator of diens vertegenwoordiger om de goede uitvoering van de overeenkomst te bevorderen.
9.3 De deelnemer is verplicht het ter beschikking gestelde materiaal te gebruiken op een wijze waartoe het krachtens zijn aard en de overeenkomst is bestemd. De deelnemer dient eventuele gebreken bij ontvangst van het materiaal te melden en vast te laten leggen. De deelnemer mag geen wijzigingen in het materiaal aanbrengen of dit aan derden in gebruik geven zonder toestemming van de organisator. De deelnemer stelt de organisator zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk bij het eind van de overeenkomst, op de hoogte van beschadiging of verlies van materialen. Voor een reparatie-opdracht is vooraf toestemming van de organisator vereist. De deelnemer zal het ter beschikking gestelde materiaal aan het einde van de overeenkomst op de vooraf afgesproken plaats overdragen aan een vertegenwoordiger van de organisator en wel in dezelfde staat als waarin de deelnemer het heeft ontvangen en zo schoon als mogelijk. De organisator is gerechtigd zo nodig extra kosten voor schoonmaak, zoekacties, vervoer en berging van materialen, aangiften van vermissing e.d. aan opdrachtgever en/of deelnemer in rekening te brengen.
9.4 De deelnemer die zodanige hinder of last veroorzaakt dat daardoor de uitvoering van het arrangement of de activiteit in sterke mate wordt bemoeilijkt of kan worden bemoeilijkt, die de veiligheid van zichzelf of anderen in gevaar brengt of die op onverantwoorde wijze omgaat met natuur en milieu, kan door de organisator of diens vertegenwoordiger van (verdere) deelname aan het arrangement of de activiteit worden uitgesloten. Alle hieruit voortvloeiende extra kosten zijn voor rekening van de uitgesloten deelnemer of de opdrachtgever onder wiens verantwoordelijkheid deze deelnemer deelneemt.
9.5 Indien de deelnemer afwijkt van de aanbevolen route of het aanbevolen tijd- of reisschema en hierdoor extra kosten moet maken, zijn deze kosten voor rekening van de deelnemer.
9.6 De organisator houdt zich het recht voor om fotografische of andere opnamen die tijdens het arrangement of de activiteiten zijn gemaakt, te gebruiken voor promotiedoeleinden. Bezwaar hiertegen moet binnen 14 dagen na opname schriftelijk worden ingediend.

ARTIKEL 10 AANSPRAKELIJKHEID ORGANISATOR
10.1 Deelname aan arrangementen en/of diensten geschiedt voor risico van opdrachtgever en/of deelnemer. Behoudens ingeval van opzet of grove schuld van de organisator zelf, is de organisator niet aansprakelijk voor enige vorm van schade, waaronder gevolgschade, die opdrachtgever en/of deelnemer lijden als gevolg van ongevallen die gebeuren tijdens de arrangementen en/of diensten, tenzij en voorzover uitsluiting van aansprakelijkheid wettelijk niet geoorloofd mocht zijn.
10.2 De organisator is slechts aansprakelijk voor schade die het gevolg is van een materieel gebrek in de door hem geboden faciliteiten indien dit materiele gebrek aan de organisator kan worden toegerekend, tenzij dit gebrek niet te wijten is aan zijn schuld, noch krachtens de wet, een rechtshandeling of de in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt.
10.3 De organisator is in ieder geval niet aansprakelijk voor schade die het gevolg is van:
a) omstandigheden die zijn toe te rekenen aan de deelnemer, zoals het niet hebben van een ontoereikende gezondheid of conditie, een ontoereikende persoonlijke uitrusting, onjuist handelen of niet-handelen, overschatting van de eigen vermogens of het negeren van instructies;
b) het zich, bewust of onbewust, (laten) indelen van een deelnemer in een verkeerde categorie als bedoeld in artikel 3 en/of indien de deelnemer zich niet aan één of meerdere veiligheidsvoorschriften houdt en/of zijn of haar conditie, zoals bedoeld in artikel 3, niet voldoende was om de desbetreffende activiteit te beoefenen.
c) handelingen en invloeden van niet direct bij de uitvoering van de overeenkomst betrokken derden;
d) omstandigheden die niet te wijten zijn aan de schuld van de organisator en die krachtens de Nederlandse wet of de in het maatschappelijk verkeer geldende normen niet in redelijkheid aan de organisator kunnen worden toegerekend.
10.4 Indien de organisator toerekenbaar tekort komt in de nakoming van de overeenkomst betreffende een arrangement dat valt onder de wet op de reisovereenkomst, is de organisator aansprakelijk voor vergoeding van de schade die het rechtstreekse gevolg is van de achterwege gebleven prestatie tot maximaal een bedrag van drie maal de reissom, tenzij uit de wet anders voortvloeit. De aansprakelijkheid van de organisator voor derving van reisgenot is beperkt tot ten hoogste eenmaal het bedrag van de reissom.
10.5 De in dit artikel opgenomen uitsluitingen en/of beperkingen van de aansprakelijkheid gelden ook ten behoeve van werknemers en andere vertegenwoordigers van de organisator, het boekingskantoor en betrokken dienstverleners, alsmede hun personeel, tenzij de wet dit uitsluit.
10.6 Indien zich bij de uitvoering van een arrangement onverhoopt een gebeurtenis voordoet, die tot aansprakelijkheid van organisator leidt, zal die aansprakelijkheid beperkt zijn tot het bedrag of de bedragen waarop de door organisator gesloten aansprakelijkheidsverzekering aanspraak geeft, vermeerderd met het eigen risico dat de organisator onder zijn aansprakelijkheidsverzekering draagt.

ARTIKEL11 AANSPRAKELIJKHEID VAN DE OPDRACHTGEVER EN DEELNEMER
11.1 De deelnemer en/of de opdrachtgever is jegens de organisator aansprakelijk voor schade of enig ander nadeel dat wordt veroorzaakt door het doen of nalaten van hemzelf, of door hem "toegelaten" derden.
11.2 Iedere deelnemer dient  in het bezit te zijn van een zwemdiploma of bij gebrek daaraan wettelijke veiligheidsmaatregelen in acht te nemen. De opdrachtgever is er voor verantwoordelijk dit kenbaar te maken bij zowel de deelnemers als bij de organisator. Kinderen vallen onder de verantwoording van de ouders dan wel een bevoegd begeleider.
11.3 De opdrachtgever dan wel deelnemer welke de schipper is dient zich te houden aan wettelijke bepalingen inzake alcoholconsumptie (max 0,5 promille). Bij constatering of redelijkerwijs vermoeden van overtreding alvorens de aanvang van de verhuur behoudt de organisator het recht de overeenkomst eenzijdig te ontbinden. Dit ontslaat de opdrachtgever niet van zijn betalingsverplichting.
11.4 Alle schade aan het materiaal volgens de overeenkomst geleverd door de organisator dan wel schade aan overig materiaal van de organisator en schade aan derden als gevolg van overtreding van het genoemde in artikel 11.3, zijn voor rekening van de opdrachtgever.
11.5 De organisator is nooit aansprakelijk voor diefstal,verlies en of schade van de door de opdrachtgever of deelnemer meegebrachtte goederen.
11.6 Diefstal van of schade door onachtzaamheid van opdrachtgever of deelnemer aan goederen gehuurd van de organisator, of ingebracht bij een arrangement door de organisator zijn voor rekening van de opdrachtgever.

ARTIKEL 12 KLACHTEN
12.1 Indien de deelnemer een tekortkoming in de uitvoering van de overeenkomst constateert, dient hij deze zo spoedig mogelijk te melden bij de betrokken dienstverlener, opdat deze een passende oplossing kan treffen. Indien de tekortkoming niet binnen redelijke termijn wordt opgelost en afbreuk doet aan de kwaliteit van het arrangement of de activiteit, moet deze zo spoedig mogelijk worden gemeld aan de organisator of diens vertegenwoordiger ter plekke. De communicatiekosten worden door de organisator vergoed, tenzij blijkt, dat deze redelijkerwijs niet hadden behoeven te worden gemaakt.
12.2 Indien de klacht ter plaatse niet naar tevredenheid behandeld wordt, kan deze uiterlijk binnen 14 dagen na afloop van het arrangement of de activiteit schriftelijk en gemotiveerd worden ingediend bij de organisator. Heeft het arrangement of de activiteit geen doorgang gevonden dan geldt hiervoor een termijn van een maand na de oorspronkelijke aanvangsdatum.
12.3 Iedere aanspraak uit welke hoofde dan ook, als ook ieder recht op ontbinding van de overeenkomst, vervalt bij niet tijdige melding doch in ieder geval 1 jaar na afloop van het arrangement of de activiteit of, indien het arrangement of de activiteit geen doorgang heeft gevonden, 1 jaar na de oorspronkelijke aanvangsdatum.

ARTIKEL 13 TIJDENS DE RONDVAART
13.1 Daar er aan boord geen sanitaire voorzieningen zijn, zo ook weinig langs de te varen route, moet men er rekening mee houden niet op ieder gewenst moment een sanitaire stop te kunnen verwachten. De organisator dan wel een bevoegd vertegenwoordiger van de organisator bepaald of en waar er een sanitaire stop kan zijn. Deelnemers worden geacht aanwijzingen door de organisator, dan wel een bevoegd vertegenwoordiger van de organisator, strikt op te volgen op straffe van beëindiging van de vaart, zonder recht op restitutie.
13.2 Aanstootgevend, beledigend, agressief of ander ongepast gedrag van een deelnemer naar de organisator dan wel een bevoegd vertegenwoordiger van de organisator andere deelnemers of derden wordt niet getolereerd op straffe van beëindiging van de vaart, zonder recht op restitutie. De organisator dan wel de bevoegd vertegenwoordiger van de organisator behoudt ten aller tijden het recht dit ter plaatse en naar eigen goeddunken te bepalen.

ARTIKEL 14 BEVOEGDE RECHTER EN NEDERLANDS RECHT
14.1 Op alle overeenkomsten gesloten met LocoMotion is het Nederlands recht van toepassing. Het Weens Koopverdrag is van toepassing uitgesloten. Alle mogelijke geschillen met Koper die voortvloeien uit de met Koper gesloten Overeenkomst of de uitvoering daarvan worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Breda.

ARTIKEL 15

Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijven de overige bepalingen volledig van toepassing.

 

 

LocoMotion Watersport

Nieuwe Bredase Baan 18 S

4825 BP Breda

076-7110211